polski | český | deutsch | english | pulverit italia

 

 

 

 

 

Logo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS W PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.

 

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady kultury organizacyjnej firmy PULVERIT Polska Sp. z o.o. w kontekście równości szans w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym wszystkich pracownic i pracowników. Powstał celem informowania bliskiego i dalszego otoczenia firmy o procesach i działaniach realizowanych przez firmę PULVERIT Polska Sp. z o.o., mających na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich osób pracujących na rzecz firmy.

 

1. CEL

 

Celem polityki równości szans, realizowanej w firmie PULVERIT Polska Sp. z o.o., jest sprawienie, aby miejsce pracy było przyjazne, a praca dawała satysfakcję, była wydajna i przynosiła korzyści pracownikom i firmie. Celem jest również pokazanie, iż wszelkie objawy dyskryminacji pracownic i pracowników w firmie PULVERIT Polska Sp. z o.o., zarówno na etapie rekrutacji, jak późniejszego rozwoju zawodowego, ze względu na rasę, religię, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientacje seksualną, stan cywilny, upośledzenie czy inne prawnie chronione cechy są sprzeczne z kulturą organizacyjną firmy i jako takie nie mogą być w organizacji tolerowane.

 

2. ZASADY ETYCZNE

 

Każdy pracownik firmy posiada dostęp do wiedzy o swoich prawach i obowiązkach oraz o wartościach przyświecających kulturze organizacyjnej firmy, co przekłada się na jasność i jawność wzajemnych oczekiwań oraz reguł postępowania na co dzień. Firma PULVERIT Polska Sp. z o.o. dąży do stworzenia środowiska pracy opartego na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Każda osoba pracująca w firmie:

 

3. POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW

 

Polityka rekrutacji w firmie PULVERIT Polska Sp. z o.o. prowadzona jest w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do stanowisk pracy. W szczególności rekrutacja odbywa się z poszanowaniem następujących zasad:

 

4. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 

Dynamika i kierunek rozwoju zawodowego są determinowane z jednej strony dążeniami firmy, z drugiej zaś potrzebami i aspiracjami pracowników. W firmie PULVERIT Polska Sp. z o.o. wyznaje się zasadę, iż sukces firmy w znacznej mierze jest wynikiem dobrego wykorzystania energii i talentów pracowników. Dlatego firma zapewnia pracownicom i pracownikom takie same możliwości rozwoju zawodowego poprzez równy dostęp do szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje pracownika. Od kwalifikacji z kolei zależy poziom wynagrodzenia i możliwość awansu zawodowego.

 

5. RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I OSOBISTYM

 

Firma PULVERIT Polska Sp. z o.o. stoi na stanowisku, iż pozyskanie i utrzymanie dobrych pracowników wymaga nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia i stymulującego środowiska pracy. Działania firmy powinny również sprzyjać godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Dlatego firma PULVERIT Polska Sp. z o.o. deklaruje pełną otwartość na inicjatywy pracowników dotyczące rozwiązań gwarantujących harmonijne łączenie życia rodzinnego i zawodowego. Firma w miarę możliwości wspierać może tego typu inicjatywy w szczególności poprzez: